ASANSÖRLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyulması esastır. 4857 Sayılı İş Kanununun 77. Maddesinde ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasında taraf sorumlulukları belirtilmiştir.

Bu maddeye göre;
• İşverenler İSG için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gerekleri eksiksiz bulundurmak, işçiler ise İSG konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.
• İşverenler alınan İSG önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gereken tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli İSG eğitimini sağlamak zorundadırlar.
• İSG tüzük ve yönetmeliklerinde yer alan hükümler işyerindeki çırak ve stajyerlere de uygulanır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı;
• Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,
• Çalışanların sağlık, güvenliğini sağlamak,
• Çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,
• Üretimin devamlılığını sağlamak
• Verimliliği arttırmak
İşverenin Yükümlülükleri;
• Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonunun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
• İşyerinde alınan İSG tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
• Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
• Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önünde bulundurur.
• Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
• İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez
• İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlarına yansıtamaz.
• İşveren, mesleki tehlikelerden korunma ve önleme konusunda bir veya birden fazla işçi görevlendirmeli, bir güvenlik ekibi oluşturulması.

Çalışanların Uymaları Gereken kurallar;
• Tehlikeden kaçmak/uzak durmak
• Tehlike faktörlerini değerlendirmek/risk değerlendirmesi yapmak
• Tehlikeler ile kaynağında mücadele etmek
• Bu amaçların uygulanmasında gelişen teknolojiyi takip etmek
• Genel olarak tehlikeli malzemeyi, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan ile değiştirmek
• İş güvenliği bilincini yerleştirmek
• İşi kişiye uygun hale getirmek
• Toplu korunma önlemlerine kişisel korunma önlemlerinden daha çok öncelik vermek
• İşçilere, güvenlik kuralları hakkında yeterli teknik bilgi ve talimatı vermek

ASANSÖRLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ;
Rekabetin acımasız olduğu sektörümüzde maliyeti kurtarmak için girdilerde tasarruf yapılmakta, bunun sonucu olarak en kolay işgücü ücretleri ucuzlatılmakta, ekipmanlar basitleştirilmekte veya bakımsız, güvensiz ekipmanlar kullanılmakta ve taşeronlaşmaya gidilmektedir. Dolayısıyla, zaman, maliyet ve işgücü üçgeninde ihmaller de artmaktadır. Rekabet şartlarında öne çıkabilmek için firmaların verdiği tavizler sonucu, merdiven üzerinden veya eğreti ahşap iskeleler üzerinden, taşıma özelliğini kaybetmiş çatlamış kalaslar üzerinden, özelliğini kaybetmiş çelik borulu iskeleler üzerinden yapılan montajlar, ekipmansız olarak ağır yük kaldırılması, risk değerlendirmesi yapılmasan tedbirsiz ve dikkatsiz müdahaleler yapılması sonucunda iş kazaları oluşmaktadır.

6331 sayılı İSG Yasası’nın getirdikleri ;
• Çalışan sayısına bakılmaksızın imalat, taahhüt, bakım firmalarında İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırılması zorunludur.
• İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırılması konusunda küçük işletmelere destek sağlanmaktadır.
• İşyerinin büyüklüğüne göre sayıları 1 ile 6 kişi arasında değişmek üzere; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları temsil etmek üzere, işyerinde çalışan temsilcisi bulunması ve kurul oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir.
• Uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişilerin (destek elemanı), asli görevlerinin yanında İSG ile ilgili olarak işyerlerinde görevlendirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
• Çalışanın ölümü ve maluliyetiyle sonuçlanan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri Hekimi veya İSG Uzmanı’ nın yetki belgesinin askıya alınması hükmü getirilmiştir.
• Hizmet sunan kuruluşlar ile İşyeri Hekimi ve İSG Uzmanı verdikleri hizmetten dolayı işverene karşı sorumlu tutulmuşlardır.

MÜTEAHHİT VE ASANSÖR FİRMASININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ;
Asansör firmaları ile Müteahhit arasında yapılan montaj sözleşmesinde inşaat işleri ile ilgili olarak tarafların sorumluluğu ayrıntılı olarak belirtilmesi ve imza altına alınması gerekmektedir.

Müteahhit ve Yüklenici arasında taraf yükümlülüklerinin belirtilmesi;

İşin Emniyeti:
Asansör, yürüyen merdiven ve bantlar için montaj mahallinde malzemelerin hırsızlığa ve kötü niyete karşı korunması, İŞVEREN’ in tedarik edeceği kapalı, kilitli bir depo alanı içerisinde YÜKLENİCİ’ ye aittir, iş sahasında ise İŞVEREN’ aittir.

YÜKLENİCİ kendi işi ile ilgili iş güvenliğini sağlamak, çalıştırdığı elemanlar ile ilgili iş güvenliği kurallarına uygun olarak gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Sigorta ve İşçi ücretleri:
YÜKLENİCİ kimliksiz ve 18 yaşından küçük işçi çalıştırmayacaktır. Çalıştırdığı işçilerin bütün sosyal sigorta primlerini ve sosyal güvenlik önlemlerini yerine getirecek ve bu tür yükümlülüklerden münferiden sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ, İşveren’e ait/kendi SSK işyeri sicil nosunu kullanacaktır.

YÜKLENİCİ, sözleşme süresince oluşabilecek riskleri karşılamak amacıyla Montaj Tüm Risk ve 3. Şahıs Ürün ve Mali mesuliyet poliçelisi yaptırmakla yükümlü olacaktır. Risk oluşumu nedeniyle sigorta poliçesinden yapılacak ödeme nedeni ile ortaya çıkacak olan prim artışı nedeniyle YÜKLENİCİ’nin uğrayacağı zarar İŞVEREN’ den tahsil edilecektir.

A) İnşaat İşleri:
Makine dairesi;
4 duvarı ve tavanı kapalı ve giriş kapısı ile malzeme tahliye deliği olan özel bir mekan olmalı, kuyu ile bağlantıyı sağlayan bilumum deliklerin bulunması, hidrolik asansörler için zeminin yağ geçirmeyecek şekilde izolasyonlu olması, duvarlarının sıvalı/nihai boyalı olması gerekmektedir.

Asansör kuyusu;
3 duvarının kapalı ve betonarme olması, kapı ve cephesinin kapıları yerleştirecek kadar açık olması ve kapının montaj edilebilmesi için lento vb. imkanların temin edilmesi, duvarlarının sıvalı ve toz tutmayacak şekilde boyalı olması, kuyu dibinin asansör yüklerini taşıyacak özellikte olması ve kuyu dibinin suya karşı izolasyonlu olması gerekmektedir.

B) Elektrik İşleri:
Besleme hattının temini ve tesisi;
Makine dairesine kadar beher asansör için 3 faz, 1 nötr ve 1 toprak hattından müteşekkil besleme hattının ve 1 faz, 1 nötr ışık hattının çekilmesi ve makine dairesinde hattın sonuna beher asansör için ve güç ihtiyacı için 1 şalter ve 3 sigorta, ışık ihtiyacı için 1 şalter ve 1 sigortadan müteşekkil tablo temin ve tesis edilmeli ve resmi makamlarca istenen şemanın temini ve elektrik voltaj değişiminin %5’i geçmemesi sağlanmalıdır. Makine dairesi, kuyu ve kapı önlerine aydınlatma ve priz sortileri temin ve tesis edilmelidir.

Kuyu ve makine dairesi dışı elemanlar için elektrik tesisatı;
Varsa diafon, telefon, müzik yayını, yangın sistemi, jeneratör sistemi, bina kontrol sistemi gibi ihtiyaçlar için ilgili yer ile asansör makine dairesi arasında asansör kuyusu dışından çekilecek elektrik tesisatını temin ve tesis edilmeli, montaj için geçici elektrik ihtiyacı temin edilmelidir. Montaj ve test çalışmaları için geçici güç hattı ve aydınlatma imkânı gerekli montaj mahallerinde temin ve tesis edilmelidir.
C) Çelik İşleri:
Makine dairesinde; tırabzanlar, döşemede seviye farkı varsa merdivenler ve tavanda monoray temin ve tesis edilmelidir. Betonarme olmayan, istenilen ebatlardan büyük olan veya birden çok asansörün olduğu kuyularda, çelik konstrüksiyon inşası (tel kafes ve ara putrel, ray montajı için putreller), kuyu dibine inmek için merdiven temin ve tesis edilmelidir.

D) Kat kapı cepheleri:
Asansör ve Yürüyen Merdivenlerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Asansör kat kapılarının YÜKLENİCİ tarafından montajını müteakip İŞVEREN tarafından kapı cephesinin kapatılması ve kapı dışında cepheyle ilgili her türlü dekoratif işlerin yapılması İŞVEREN’ in sorumluluğundadır.

YÜKLENİCİ tarafından temin ve tesis edilecek asansör çağrı betonyerleri (kaset) ve göstergelerin montajı için kapı cephelerinde delik açılması ve montajın tamamlanmasını müteakip bu deliklerin kapanması ve/veya dekoratif işlerin yapılması İŞVEREN sorumluluğundadır.

E) Diğer hususlar:
• Havalandırma sisteminin kullanılması, makine odası ve kabin içi ısısı +5C ile +40C arasında olmalı, nem oranı %90’ı geçmemeli, kuyu için montaj iskelesi temin ve tesis edilmelidir.
• Montaj aşamasında malzeme için gerekli kapalı rutubetsiz, kilitlenebilir ve giriş çıkışı sadece YÜKLENİCİ’ de olan bir deponun tahsisi gerekmektedir.
• Kat kapılarını işletmeye alınıncaya kadar hasara karşı korunmalı,
• Kat kapıları etrafındaki duvar ve yer kaplama malzemesinin cinsini ve kalınlıklarını montaja
başlamadan önce bildirilmeli
• Malzemelerin inşaatta yapılan hatalardan zarar görmesi (YÜKLENİCİ elemanları ve taşeronları
dışında) halinde bunların temizlenmesi ve/veya onarılması (temizlenmesi ve/veya onarılması
mümkün olmayanların tazmini) gerekmektedir.
• Asansör kuyusundan ilgili olmayan her türlü tesisatın (elektrik/su/kalorifer/baca/çöp atma
kuyusu/TV uydu anteni/telefon vb. gibi) asansör kuyusu dışına taşınması veya perde ile örülerek
ayrılması gerekmektedir.
• Şantiyedeki imkânlar dâhilinde YÜKLENİCİ’ nin montaj elemanlarının barınması sağlanmalıdır.
• Kapı montajından önce bütün kat kapılarının emniyete alınması gerekmektedir.
• Kuyu ve makine dairesine olan bütün girişlerin kapı ile kapatılması ve bu kapıların metal ve
mukavim ve kilitlenebilir olmasının temini ve tesisi gerekmektedir.

YÜRÜYEN MERDİVEN/BANTLAR
• Merdivenin/Bandın montajı için gerekli askı deliklerinin/desteklerinin yapılması İŞVEREN’ nin sorumluluğundadır. YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ e yürüyen merdivenlerin montaj yerlerinin hazırlanması sırasında mühendislik desteği verecektir.
• Merdivenin/Bandın montaj mahalline girmesi için gerekli açıklıkların sağlanması
• Merdivenin/Bandın korkuluğu ile binanın kat korkuluğu arasında gerekli etrafına emniyet
bariyerlerinin yapılması
• Montaj mahalinin aydınlatılması
• Yangın önleyici kapak ve püskürtücülerin montajı (yangın sistemi varsa)
• Ana elektrik kablosu, aydınlatma kablosu, makine dairesine giden bağlantı kablosunun montajı
• Montaj için gerekli elektrik enerjisinin sağlanması
• Zeminle merdiven/bantların birleştiği noktalara eğer gerekiyorsa destek elemanlarının montajı
• Montaj için gerekli boyutlarda kuyu açılması, su yalıtımının yapılması ve kanalizasyon sisteminin
oluşturulması
• Enerji kablolarının merdiven/bandın alt ve üst kısımlarına bağlanması ve toprak hattının hazır
bulundurulması
• Montaj aşamasında malzeme için gerekli kapalı, rutubetsiz, kilitlenebilir ve giriş çıkışı sadece

YÜKLENİCİ’ de olan bir deponun YÜKLENİCİ’ ye tahsisi, İŞVEREN yükümlülüğündedir.
İŞVEREN sorumluluğundaki yukarıda anılan işlerin yerine getirilememesi sebebi ile YÜKLENİCİ öngörülen zamanda işe başlayamazsa proje ile ilgili sunulan plan geçersiz olacak ve YÜKLENİCİ tarafından yeni bir proje planı sunulacaktır. Ayrıca, YÜKLENİCİ tarafından yukarıda belirtilen işler ile ilgili rakamsal ifadeleri içeren ayrıntılı rapor projeler ile onaylanmak üzere İŞVEREN’ e sunulacaktır. Kuyuların sorumluluğu kuyu teslim tutanağı düzenlemek şartı ile Yüklenici’ye geçecektir.

Makine Dairesiz bir asansöre ait inşaat işleri raporu :
1- Kuyu dibi derinliklerinin en alt durak bitmiş döşemesinden itibaren 150 cm. olacak şekilde doldurularak, taşıyıcı demirli beton ile zemin yapılması,
2- Kuyu dibinden su çıkıyor ise su izolasyonunun yapılması,
3- Kuyu dibi temizlendikten sonra EK-2 belirtilen şemaya göre boru iskele kurulması ve iskeleye topraklama yapılması (iskele yatayları 2 metre, 1 metre aralıklarla olmak üzerinde 3 kat üst üstte kancalı platform yapılması ve iskelenin kesin olarak metal profillerle dayama yapılarak sabitlenmesi (ahşap ve tel kullanılmaması)
4- Kuyu içerisindeki demirlerin kesilmesi, kalıp parçalarının alınması ve alçı sıva tamiratlarının yapılarak, tüm duvarların boyanması,
5- Kuyu tavanına kapı merkezinden 50 cm. mesafeye, diğeri makine motorun üzerine olmak üzere min. 2 ton taşıma kapasiteli 2 adet kanca montajının yapılması,
6- Tüm katlarda montaj öncesi kuyu önlerinde güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir. Kapı montajları tamamlanana kadar sökülebilir olacak şekilde, zeminden 15 cm yüksekliğe kadar kuyuya malzeme vb düşmemesi için bir adet tekmelik, 60 cm yükseklikte orta korkuluk ve 110 cm yükseklikte insan düşmesine engel olacak bir üst korkuluk yapılması,
7- Kapı kotlarının tespit edilerek, kapı kenarlarına belirtilmesi,
8- Malzemeler için kalıcı ve kilitli bir deponun verilmesi,
9- Kuyu içerisine, projemizde belirtilen yere tavanda 2 tane olmak üzere, tavandan ve kuyu dibinden max. 50 cm. mesafelerden başlamak ve vaviyen olmak üzere her katta, kat ortasına 1’ er adet floresan armatür ve tesisatı (halogen free) yapılması,
10- Kuyu dibine yerden 1 mt yüksekliği geçmeyecek şekilde topraklı monofaze priz yapılması,
11- Kuyu tavanına yakın, makine motor hizasında durak kapısı üstünde hava sirkülâsyonu için 50*50 cm. ebatlarında panjurlu 1 adet pencere açılması,
12- Kuyu tavanından dış mekâna açılan ve yağmur girmesi engellenmiş duman bacası konulması (yanmaz malzemeden 30*30 cm. lik (kuyu büyüklüğüne göre ölçü değişmektedir) 1 adet baca kanalı açılması)
13- Kapı lento yükseklikleri bitmemiş döşemeden 233-235 cm. arasında gelmektedir.
Kapıların montajını yapabilmemiz için;
a) Kapıları kat döşemesine monte edebilmemiz için katlardaki bitmiş döşemeden 227 cm. mesafe kalacak şekilde betonun tıraşlanması,
14- Asansör beslemesi için her asansöre ayrı ayrı son kat kapı kenarına kadar üzeri klemenslenmiş 4*10 mm2 kesitli (halogen free) besleme kablosu ve 16 mm2 kesitli topraklama kablosu çekilmesi ve ucuna 3*50 A+300 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi takılması,
15- Kabin montajımız öncesinde kabin zemine granit temin edilerek montajının yapılması,
16- Kapı kenarlarının kaplaması sırasında/sonrasında kapı üstüne dijital göstergeler ve kat butonları için projemizde belirtilen ebatlarda her katta boşluk açılması,
17- Kuyu dibine göstereceğiz yere 40*220 cm ebatlarında basamaklı merdiven yapılması,
18- Z kat kapı kenarına geçici enerji alınabilmesi için 4*4 cm2 kesitinde elektrik beslemesi çekilmesi ve ucuna 4*25 Amp Sigorta ve 3*25 A +300 mA Kaçak Akım Koruma Rölesi içerisinde olan pano ile bağlanması,
19- Zemin kat kapı kenarına asansör montajında kullanılması için içerisinde 4*25 A Sigorta ve 3*25 Amp+30mA Kaçak Akım Koruma Rölesi bulunan elektrik panosu ve geçici kablosun çekilmesi ve bağlanması,
20- Kumanda tablomuzun yanına kadar danışma, kapıcı, teknik servis gibi 24 saat haberleşilebilecek odalara kadar4 çift telefon kablosu çekilmesi,
b) Kapılar kuyu içerisine monte edilecektir. Kuyularda düşey şakül bozukluğundan dolayı kapı altına ve üstüne NPU 80 çelik konstrüksiyon malzemeden profil atılması ve kapı genişliğinde kapı altı ve kapı üsttü arasına mukavemetli yangına dayanıklı alçıpan/betopan/saç ile kaplama yapılması,
4. Kuyu Teslimleri: Kuyular, inşaat işleri yapıldıktan sonra kontrol edilerek, tutanak ile teslim alınmalıdır. Montaj öncesinde kuyu ve makine dairesi ile ilgili inşaat işleri mutlaka yaptırılmalıdır. Teslim tutanağı ile kuyu sorumluluğu asansör firmasına geçmelidir.
Kuyu Teslim Tutanağı;

Şirket Adı : Tesisat No : Asansör Adedi : Kapasite : Asansör cinsi / Hızı : Kat Adedi : Durak Adedi :
Taahhüdümüz altında ve binanızda bulunan asansörlerin tesisinin yapabilmesi için Şirketiniz ……………. tarafından hazırlanan asansör kuyuları ……………… adına ……………tarafından yapılan son kontrollerde asansör montajlarının yapılmasına engel olacak herhangi bir eksik görülmediğinden adı geçen asansör kuyuları ……/…./…… tarihinde teslim alınmıştır.

Teslim Eden Teslim Alan

5. Taşeron sözleşmesinde yükümlülük: Taşeron sözleşmesinde yükümlülükler tam olarak tanımlanmalıdır.

TAŞERONUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
4.1. TAŞERON, işin yapılması sırasında SGK’ sız ve/veya 18 yaşından küçük işçi ile işi yapmada yetkinliği (gerekli öğrenim, eğitim ve deneyime sahip) olmayan işçileri çalıştırmayacağını ve inşaat alnına sokmayacağını taahhüt etmektedir. Buna ilişkin belgeleri İŞVEREN’ e sunacaktır.

4.2. TAŞERON, sözleşme ile birlikte bu sözleşmedeki iş süresi boyunca çalıştıracağı elemanlarının listesini İŞVEREN ’e yazılı olarak bildirmek ve listedeki işçilerde değişiklik yapacağı takdirde bunu İŞVEREN’ e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

4.3. TAŞERON, şantiyede çalışan işçilerin SGK aylık hizmet ve prim bildirgelerini İŞVEREN’ e vermekle yükümlü olup SGK bildirgeleri verilmediği takdirde istihkak ödemelerinin yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu madde herhangi bir mazeret kabul etmez.

4.4. TAŞERON iş bedeli kadar teminat senedi vermekle mükelleftir. Teminat senedi, İŞVEREN’ in gerekli gördüğü hallerde, hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın ve Mahkemeye teminat ödemeksizin İŞVEREN tarafından icraya konulabilir, ihtiyati haciz kararı alınabilir ve TAŞERON bu senedin teminat senedi olduğundan bahisle, icra işlemlerine itiraz edemez.

4.5. Asansörlerin montajına ilişkin tüm malzeme İŞVEREN tarafından temin edilecektir ve İŞVEREN’ in yazılı izni olmadan herhangi başka malzeme kullanılması kesinlikle yasaktır.

4.6. Söz konusu malzemeler şantiyeye tek bir seferde veya partiler halinde gönderilebilir. Bu malzemelerin şantiyedeki depoya ve/veya montaj yerine taşınması TAŞERON’ un sorumluluğundadır. Malzeme sevki sırasında TAŞERON ve/veya yardımcılarının şantiyede hazır bulunması ve gelen malzemeyi “genel olarak” teslim almaları zorunludur. Bu “Genel Kontrol” dan sonra TAŞERON, malzemeleri teker teker kontrol edecek ve hasarlı/kusurlu/eksik/yanlış malzemeyi sevk tarihinde şantiyeden sorumlu, İŞVEREN Süpervizörüne yazılı olarak bildirecektir. TAŞERON, teslim aldığı malzeme ile ilgili “İrsaliyeleri” işaretleyip İŞVEREN’E vermek zorundadır. Aksi halde kendisine ödeme yapılmaz. Malzemelerin muhafazasından, TAŞERON sorumludur.

4.7. İŞVEREN talimatlarına aykırı yapılan veya düzeltilmesi gereken veya yeniden sökülüp tekrar montajı gereken işler TAŞERON tarafından herhangi bir bedel karşılığı olmaksızın yeniden yapılacak ve/veya düzeltilecektir.

4.8. TAŞERON, iş süresi boyunca yalnızca İŞVEREN ile muhatap olacak, İşveren Müşterisi ve/veya onun temsilcileri ile kesinlikle muhatap olmayacaktır.

4.9. İŞVEREN gerek gördüğünde, Asansör kuyusunun hassas rölevajının alınması işe dâhil olup, bununla ilgili bir ücret/bedel talep edilmeyecektir.

4.10. İŞVEREN gerek gördüğü durumda, işin zamanında bitirilmesini sağlamak amacı ile Şantiyeye ekip takviyesi yapabilir ve bunun bedelini montaj bedelinden kesebilir. TAŞERON, işi başkasına İŞVEREN’ in yazılı onayı olmadan devredemez. TAŞERON’ un işi bırakmasının anlaşılması halinde İŞVEREN, anılan işi, hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın TAŞERON’ un namı hesabına başkasına yaptırabilir ve bedeli taşeron tarafından karşılanır.

4.11. Çevre ve İş güvenliği ile ilgili zorunlu şartlar, kurallar ve talimatlar bu sözleşmenin eki olarak imza karşılığı taşerona verilir, her TAŞERON ve çalışanları bu talimatlara uymakla yükümlüdür. Aksi bir durumda, ……………………Asansör ………hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın sözleşmenin fesih hakkına sahiptir.

4.12. TAŞERON işçileri ile İŞVEREN arasında alt-üst işveren ilişkisi yoktur. Bu sebeple, TAŞERON işçilerinin her türlü yasal haklarını TAŞERON öder. TAŞERON işçilerinin ve/veya mirasçılarının herhangi bir sebeple İŞVEREN’ e yasal yollardan müracaatı halinde, TAŞERON, işçisinin ve/veya mirasçılarının talep ettiği miktarı İŞVEREN’ e bloke etmekle yükümlüdür. Aksine harekette TAŞERON hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın, sözleşme süresi sona ermiş olsa veya sözleşme feshedilmiş olsa dahi, talep edilen miktar kadar cezai şartı İŞVEREN’ e ödemekle yükümlüdür.

4.13. TAŞERON’ un ve/veya elemanlarının yükümlülüklerini yerine getirmemesinden, tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelecek her türlü kazadan, zarar ve ziyandan, kasti ve suç sayılır eylemleri ile mevzuat hükümlerine aykırı bir hareketi sonucu ortaya çıkabilecek her türlü cezai, hukuki, idari ve mali sorumluluk tamamen TAŞERON’ a aittir.

4.14. TAŞERON bu sözleşmenin kendisine yüklediği yükümlülükleri kısmen veya tamamen yerine getirmemesinden, getirememesinden, ihmalinden kaynaklanan taşeronun çalışan personelinin 3. Kişilere verdiği zarar sebebi ile İŞVEREN, mahkeme kararı olsun veya olmasın ödemeye mahkum edilen tazminat tutarını taşerondan aynen tahsil edecektir. Taşeron bunu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, İŞVEREN’ e bir dava açıldığı takdirde, İŞVEREN hakediş ödemelerini, bu davaya esas olarak durdurabilir ve bir hesapta dava sonuna kadar tutabilir. Bu halde TAŞERON hakedişlerini almak isterse, İŞVEREN’ e teminat mektubu vererek hakedişini alabilir.

6. Taşeron elemanlarının sigortalılık varlığı ve prim ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilmelidir.
7. Çalışanların (taşeronlarda dâhil olmak üzere) sağlık taraması periyodik olarak yapılmalıdır.
8. Ekiplerin kişisel koruyucu ekipmanları ile alet ve edevatları periyodik olarak kontrol edilmeli
ve dökümante edilmelidir.
9. Kaldırma ekipmanlarının (taşeronlara ait ekipmanlarda dâhil) 3’ er aylık periyotlarda
akredite kuruluşlara muayenesi yaptırılmalıdır.
10. Montaj süresince kişisel koruyucu ekipmanların kullanıldığı kontrol edilmelidir.
11. Temiz ve düzenli çalışması periyodik olarak kontrol edilmeli ve yapılması sağlanmalıdır

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu dayanak olmak üzere 28786 sayılı Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne uygun olarak inşaat alanlarında her türlü döşeme boşlukları düşmeye veya malzeme düşmesine karşı gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile güvenli hale getirilmelidir. Yapı içerisinde büyüklük ve sayıca çokluk bakımından asansör kuyuları iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin ivedilikle alınması gereken yerlerdendir. Düşmeye karşı korunmada üç tip koruma mevcuttur.

Bunlar:
1. KORKULUK: Bu yöntem, düşmeye karşı koruma için temel yöntemdir. Standartlara uygun korkuluk sistemi için:
– En az 100 cm yüksekliğinde üst korkuluk ve üst korkulukla zemin arasında orta korkuluk bulunmalı.
– Dikmeler arasındaki azami mesafe 2,5 m olmalı.
– Her yönde 100 kilogramlık yüke dayanıklı olmalı.
– En az 15 cm yüksekliğinde tekmelik bulunmalı.

Korkuluk elemanı olarak aşağıdaki malzemeler kullanılabilir:
< Kereste (asgari boyut 5×10 cm)
< Çelik halat (asgari çap 6.8 mm)
< Boru (asgari çap 3.81 cm)
< Çelik konstrüksiyon (asgari boyut 5×5 cm)

– Kapama olduğuna dair işaretleme yapılmalı.
– Geçici olarak kapama kaldırıldığında, boşluğun etrafı barikatlanmalı veya diğer çalışanları uyarması için gözcü tayin edilmeli.
– Kapamalar, üzerine gelebilecek ağırlığın (çalışanların, malzemenin veya ekipmanların) en az 2 katını taşıyabilecek mukavemette olmalı.
– Kapama olarak plywood kullanılacak ise, asgari kalınlığı 2 cm olmalı. Düşme tehlikesi bulunan noktaya en az 2 m kala ikaz bantları ile çalışanların ulaşabileceği alan sınırlandırılarak düşmeden korunma tedbiri alınabilir.
– İkaz bandı çekilmiş olan bölgelerin arka tarafına geçilmemesi gerekir. Özel bir çalışma gerekiyor ise geçildikten sonra tekrar kapatılmalıdır.

2. İŞÇİ YAKALAMA TERTİBATI: Emniyet kemeri + darbe emici ip + emniyet halatı yeterli korkuluk olmadığında tercih edilmelidir. Düşmeye karşı koruma için ekipmanlar sertifikalı ve gerektiği gibi giyilmiş ve ek aparatlarla donatılmış olmalıdır. Emniyet kemeri iskele elemanlarına bağlanmamalıdır. Kuyu tavanına yeterli mukavemete sahip dübel çakılmalı, dübele can halatı bağlanmalı, kanca, karabina, şok emici halat, halat frenleme sisteminden geçirilmiş olan düzeneğe emniyet kemeri bağlanmalıdır. Bu işlemi iskele üstündeki her eleman aynı şekilde bağımsız olarak yapmalıdır.
3. DÜŞMEYİ ÖNLEME SİSTEMİ: Ağ ve benzeri sistemlerden oluşan bu sistem 1. ve 2. maddelerdeki korumaya ek toplu koruma önlemi olarak düşünülebilir.

Montaj Aşamasında Asansörlerde İSG
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlikeli Sınıfları Tebliğine göre inşaat işleri çok tehlikeli sınıfa girmektedir. İnşaat işlerinin alt kollarından olan; asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve onarımı dahil kurulum işler de çok tehlikeli sınıfa girer. Dolayısıyla asansör montaj işleri çok tehlikeli işler sınıfında yer almaktadır. İmalat, montaj ve bakım-onarım olarak faaliyet gösteren asansör sektörünün montaj ve kurulum kısmı en çok iş gücü ve zaman isteyen faaliyet alanıdır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu dayanak olmak üzere 29396 sayılı Asansör İşletme, Bakım Yönetmeliği’ne göre gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Asansörün montajını yapacak ekip asansör kuyusuna girmeden önce şantiye yetkilisi tarafından yapılması gereken işler ve ön gereksinimler şu şeklidedir:

• Asansör kuyusu ve makine dairesi standartlara uygun olarak oluşturulmuş olmalıdır.
• Asansör kuyusu ile kuyu dibi temizlenmiş, varsa kuyu içindeki su tahliye edilmiş olmalıdır. Ayrıca kuyu dibinin su geçirmez olması gerekmektedir.
• Asansör kuyusu gerektiği kadar havalandırılmalıdır.
• Asansör kuyusu sadece asansör için tahsis edilmiş olmalı, asansör ile ilgili olmayan her türlü teçhizattan arındırılmış olmalıdır.
• Asansör kuyusu aydınlatmasının standartlara uygun olarak yapılmış olması gerekir.
• İskeleli montaj yapılacak ise kuyuya gerekli şartları karşılayan iskelenin kurulmuş olması gerekmektedir.
• Çalışma alanında ve makine mekânlarında standartlardaki gereksinimleri karşılayacak elektrik tesisatı bulunmalıdır.
• Şantiyedeki nakliye güzergâhları asansör kuyusuna mümkün olduğunca yakın olmalıdır.
• Teslim edilecek malzemeler ve montaj esnasında kullanılacak aletler tam olmalı ve şantiyede hazır bulundurulmalıdır.
• Montaj aletleri için uygun bir depolama alanı hazır bulundurulmalıdır.
• Personelin kullanacağı tüm kişisel koruyucu donanımlar hazır bulundurulmalıdır.
• Asansör kuyusuna açılan tüm kat girişleri, erişim noktaları ve acil çıkış kapıları için giriş koruması yapılmış olmalıdır.
• Makine dairesi ve asansör kuyusu arasında açıklık kapatılmış olmalıdır.
• Atık maddelerin uygun şekilde bertaraf edilmesi mümkün olmalıdır.
Montaj işleri yüksekte çalışma, merdivenlere ya da iskelelere çıkma gibi eylemleri gerektirir. Bu şartlarda çalışmalar düşmeye bağlı yaralanmalara ve ölüme sebebiyet verebilmektedir. Ek olarak asansör montaj işçileri elektrik, vinç vb. gibi ekipmanlar ve el aletleri ile çalışma kaynaklı tehlikelere maruz kalmaktadır. Bu tehlikeler elektrik çarpması, nesnelerin çarpması ve diğer ağır yaralanmalı veya ölümlü kazalara yol açmaktadır. Dar alanlarda ve uygun olmayan pozisyonlarda çalışmak da uzun süreli yaralanmalara ve bel rahatsızlıklarına yol açabilmekledir.

Periyodik Muayene Aşamasında Asansörlerde İSG
30411 sayılı Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği esas alınarak sürekli çalışır durumda olduğu ve ömürlerinin etkin devamlılığı için bu makinaların bakım ve kontrolleri gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda, asansörler için Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ve iş ekipmanları için İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmeliklerde, asansörlerin yılda en az 1 defa kontrollerinin yapılması gerektiği belirtilmektedir. Muayene başlamadan önce ürünün/ ekipmanın eksikliklerinin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer ekipmanlarda eksiklikler varsa, firma/ekipman sahibine bildirilmeli ve bu eksikliklerin giderilmeden, gerekli güvenlik önlemleri alınmadan muayeneye başlanamayacağı belirtilmelidir. Firma/bina tarafından alınması gereken ilave güvenlik önlemleri var ise bu konuda muayenede görev alacak muayene personelinin firma/bina sorumlusu tarafından bilgilendirilmeli ve firmaya/ binaya ait iş güvenliği kurallarına uyulmalıdır. Muayene sırasında iş elbisesi, baret ve çelik burunlu ayakkabı sürekli kullanılmalıdır. Muayene sırasında gerektiğinde eldiven, maske, kulaklık, emniyet kemeri ve gözlük takılmalıdır. İş güvenliğinin yeterli olmadığına dair bir düşüncenin oluşması durumunda, firma/bina yetkilisi ikaz edilmeli ve güvenlik önlemlerinin alınması sağlanmalıdır. Kontrol ekipleri arasındaki mesafelerin uzak olması durumunda (birbirlerini görememe veya duyamama halinde) kendi aralarında haberleşmeyi sağlamak amacıyla telsiz, cep telefonu veya walkie-talkie kullanılmalıdır. Kontrol sırasında muayene kuruluşunun prosedür ve talimatlarına harfiyen riayet edilmeli ve ilgili ürün standartlarında belirtilen tüm güvenlik kurallarına uyulmalıdır. Asansör kontrollerinde aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

•Asansör test ve muayenelerine başlamadan önce, “Güvenliğiniz İçin Asansör Test Edilmektedir. Lütfen, Asansörü Kullanmayınız!” levhalarını asansörün özellikle giriş kat ve en çok kullanılan durak kapılarına asılmalıdır.

• Aşağıda belirtilen durumlarda asansör muayeneleri ve testler yapılmamalıdır:
– Asansör çalışması için gerekli enerjinin olmaması
– Arızalı ve/veya eksik ölçüm cihazların olması
– Muayene personeline ait koruyucu ekipmanların bulunmaması
– Asansörün elektrik tesisatında can güvenliğini tehdit eden elektrik kaçaklarının olması,
• Aşağıda belirtilen özel durumlarda muayene ve testleri kısmi olarak gerçekleştirilir ve gerçekleştirilemeyen muayene ve testler raporda belirtilir.
– Muayene alanlarına erişimin bulunmaması
– Muayene alanlarında yeterli aydınlatmanın sağlanamaması
– Kuyu içi muayene ve testleri sırasında asansörün revizyon hızına geçmemesi (V ≤ 0,63 m/s)
– Güvenlik parçalarının (Fren bloğu, boru kırılma valfi, hız regülatörü) bulunmaması
• Kuyu aydınlatmasının bulunmadığı durumlarda kuyu ve kabin üstü kontrollerinde can güvenliği açısından risk oluşmaması için, kat kapısı açık, kat kapı kilitleri/fiş prizi çalışır olmalı ve kontroller el feneri yardımıyla yapılmalıdır.
• Asansör muayenesi sırasında kuyu dibi acil ikaz düğmesi (stop butonu) test edilmeden kuyu dibine inilmemelidir. Kuyu dibine inmeden önce, aydınlatma kontrol edilmeli ve acil stop butonuna basılmalıdır. Kuyu dibinde güvenlik boşluğu kontrol edildikten sonra diğer kontrollere geçilmelidir.
• Kullanıcı güvenliği sağlanmadan kontrole başlanmamalıdır.
• Kabinin hareketli parçalarından uzak durulmalıdır.
• Elektrik çarpılmalarına karşı yalıtımlı eldiven kullanılmalıdır.
• Kabin üstü duvar mesafesi 30 cm den fazla ve korkuluk yok ise emniyet kemeri takılmalıdır.
• Hareketli parçaların arasına el, kol veya vücudun herhangi bir uzvu kesinlikle sokulmamalıdır.
• Kuyuya inişlerde kuyu içi merdiven var ise sağlamlığı kontrol edilmelidir.
• Asansör muayenesi sırasında kabin üstü güvenlik boşluğu kontrol edildikten sonra test ve muayene işlemlerine geçilmelidir. Kabin üstü acil stop butonu test edilmeden kabin üstünde seyir edilmemelidir.
• Asansör muayenesinde, tahrik yeteneği ve fren bloğu deneyleri sırasında gerekli güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirildikten sonra kabin içinde birilerinin bulunmamasına dikkat edilmelidir. Muayene ekibi, muayene sonrasında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığından emin olduktan sonra saha kontrolünü bitirmelidir. Muayene alanına ilişkin risk değerlendirmesi, asansör montajı öncesinde monte eden tarafından ön görülmelidir. Montaja ilişkin öngörülen riskler ilgili asansör montaj standartlarında, bakıma ilişkin riskler ise bakım standardında değerlendirilmiştir. Asansörün işletmeye alınması sonrasında oluşacak riskler, tasarım aşamasında monte eden tarafından giderilmelidir. Asansörün işletilmesi sırasında sonradan oluşan riskler ise bakımcı firma tarafından dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılmalı ve tedbirler alınarak görülen riskler ortadan kaldırılmalıdır.

Unutmayalım ki ;
Hiçbir iş yaralanmamıza değmez. Iş güvenliği yönetilebilir. İş güvenliği tüm çalışanların sorumluluğudur. Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir!Bir cevap yazın


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/vscasansor/public_html/wp-includes/functions.php on line 4552

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/vscasansor/public_html/wp-includes/functions.php on line 4552